Skip to main content

Regulamin CKiR

Załącznik do Zarządzenia 

Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

 

REGULAMIN

Korzystania ze zbiorów i usług 

Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

1

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej w Supraślu wraz z filiami, zwanej dalej Biblioteką. 
 2. Zbiory biblioteczne Biblioteki są ogólnie dostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne i odbywa się według zasad określonych w Regulaminie.
 3. Zbiory udostępniane są w Bibliotece Głównej przy ul. Cieliczańskiej 1 w Supraślu i w filiach bibliotecznych w Ogrodniczkach i w Zaściankach. 
 4. Ze zbiorów można korzystać poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz oraz na miejscu. 

 

2

Zapis do Biblioteki 

 1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać osoby, którym została założona karta biblioteczna stanowiąca wewnętrzny dokument Biblioteki. 
 2. W celu założenia Karty bibliotecznej wymagane jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem,
 • wypełnienie Formularza zapisu 1 zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do Regulaminu; 
 • okazanie pracownikowi Biblioteki ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu zweryfikowania tożsamości i sprawdzenia zgodności danych podanych w formularzu zapisu;
 • zaakceptowanie Formularza zapisu 2 wygenerowanego w elektronicznym systemie ewidencji czytelników i wypożyczeń MAK+.
 1. W przypadku czytelnika niepełnoletniego formularze zapisu podpisuje rodzic lub opiekun prawny, przy czym wymagane jest osobiste złożenie formularzy zapisu przez tego rodzica lub opiekuna prawnego wraz z okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz legitymacji szkolnej niepełnoletniego czytelnika. Rodzic lub opiekun prawny podpisując karty zapisu niepełnoletniego czytelnika również ponosi odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Biblioteki. 
 2. Karta biblioteczna jest zakładana bezpłatnie. W przypadku zaginięcia karty Biblioteka może wykonać jej duplikat, którego koszty w wysokości 5 zł ponosi użytkownik. 
 3. Karta biblioteczna traci ważność po upływie 3 lat od dnia zaprzestania korzystania z materiałów bibliotecznych. 
 4. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w formularzu zapisu.

 

3

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu (dalej: CKiR), 16 – 030, ul. Cieliczańska 1.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować  telefonicznie:  85 7183 510 lub 795 450 560 oraz e – mail: ckirsuprasl@gmail.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych (art. 6 ust. 1 e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO) i niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 574) i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 997).

Dane osobowe w postaci numeru telefonu i adresu e – mail, o ile zostaną podane, przetwarzane będą w celu ułatwienia nawiązania kontaktu w związku z korzystaniem z Biblioteki, w tym dokonywaniem wypożczeń i ich zwrotów, o ile zostaną podane – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane osobowe w postaci wizerunku, o ile zostanie wyrażona zgoda, przetwarzane będą poprzez nieodpłatne utrwalenie i publikowanie przez CKiR w związku z udziałem czytelnika w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Supraślu i jej filie biblioteczne, w postaci fotograficznej i filmowej, w celach dokumentacyjnych i promocyjnych – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jak również do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku rozliczalności, tj. zdolności do wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – podstawa przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług informatycznych, pocztowych, kurierskich, prawnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej. Po utracie ważności Karty bibliotecznej dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o zgodę – dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,
 3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu), 
 5. prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.  Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e – mail jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych lub udziału w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę. 
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

4

Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych 

 1. Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 6 książek ze zbiorów bibliotecznych i 6 czasopism.
 2. Książki można wypożyczać na okres maksymalnie 1 miesiąca, a czasopisma 1 tygodnia.
 3. Z księgozbioru regionalnego (książek oznaczonych napisem REGION) oraz księgozbioru podręcznego wypożyczalni (książek oznaczonych napisem CZYTELNIA) można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.
 4. Pracownik Biblioteki odmawia wypożyczenia kolejnych materiałów bibliotecznych, jeżeli Czytelnik uchyla się od terminowego zwrotu poprzednio wypożyczonych.
 5. Wybrane materiały biblioteczne czytelnik rejestruje u pracownika Biblioteki, któremu również zwraca wypożyczone pozycje. 
 6. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać dwukrotnie przedłużony o kolejny okres 1 miesiąca lub 1 tygodnia (czasopismo), jeżeli nie ma na nią rezerwacji ze strony innych czytelników Biblioteki.  
 7. Na jedną kartę czytelnik może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz książki o tym samym tytule.
 8. Na prośbę czytelnika pracownik Biblioteki może zarezerwować pozycje aktualnie wypożyczone. 
 9. Po przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, system MAK+ generuje upomnienia i kary. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na podanie numeru e-mail, system wysyła automatyczne upomnienie.

 

5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu  odbywa się po okazaniu dowodu tożsamości, na podstawie którego pracownik Biblioteki może zweryfikować, czy osobie chcącej dokonać wypożyczenia została założona karta biblioteczna, oraz po dokonaniu przez pracownika Biblioteki wpisu do rejestru odwiedzin prowadzonego wg ustalonego przez Bibliotekę wzoru.  
 2. Użytkownik jest zobowiązany do:  
 1. pozostawienia wierzchniego okrycia, toreb, teczek, bagażu podręcznego na wieszaku albo w miejscu wskazanym przez pracownika Biblioteki,
 2. zgłoszenia pracownikowi Biblioteki faktu wniesienia do miejsca udostępniania zbiorów bibliotecznych książek i innych materiałów własnych, 
 3. wpisania się do rejestru odwiedzin przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu ich udostępniania,
 4. zachowania ciszy i niezakłócania pracy innym osobom przebywającym w Bibliotece, w szczególności należy wyciszyć telefon komórkowy; zakazane jest rozmawianie przez telefon komórkowy oraz spożywanie jakichkolwiek pokarmów i napojów.
 1. Użytkownik chwilowo opuszczający miejsce udostępnienia zbiorów bibliotecznych lub po wykorzystaniu zbiorów, zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione zbiory w wyznaczonym miejscu. 

 

6

Zasady poszanowania zbiorów bibliotecznych 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.
 2. Zabrania się niszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, w tym także przez podkreślania tekstu i nanoszenie uwag na marginesach.
 3. Czytelnik w chwili wypożyczania lub udostępniania mu materiałów bibliotecznych, winien zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki.
 4. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, użytkownik dostarcza bibliotece identyczny egzemplarz, a jeżeli nie jest to możliwe pokrywa wyrządzoną szkodę w wysokości ceny zakupu lub za zgodą bibliotekarza dostarcza inny egzemplarz, który będzie przydatny Bibliotece. Stopień zużycia publikacji nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

 

7

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych

 • Osoba korzystająca ze stanowiska komputerowego jest zobowiązana do zachowania się według zasad opisanych w § 5. 
 1. Korzystanie z komputerów i wszystkich programów na nich zainstalowanych oraz sieci bezprzewodowej jest bezpłatne i samodzielne.
 2. Z Internetu można korzystać w celach informacyjnych, edukacyjnych i naukowych.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę i może zostać przedłużony w przypadku braku innych chętnych.
 4. Korzystanie z drukarek jest możliwe tylko za zgodą pracowników biblioteki i jest odpłatne.
 5. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu i wszelkie szkody spowodowane w systemach komputerowych.
 6. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze i przerwać sesję, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 

8

Cennik opłat 

 1. Za duplikat karty bibliotecznej pobierana będzie opłata w wysokości 5zł.
 2. Kara za przetrzymanie książki, audiobooka, czasopisma ponad ustalony w regulaminie – 0,10 zł za 1 vol. za każdy dzień po terminie zwrotu.
 3. Biblioteka świadczy odpłatne usługi ksero, drukowania i skanowania dokumentów według załącznika do Zarządzenia.
 4. Biblioteka oferuje odpłatne wynajęcie pomieszczeń na podstawie odrębnego Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są u kierownika Biblioteki i na stronie internetowej w zakładce Regulaminy. 

 

9

Przepisy porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i substancji odurzających. 
 2. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub będące pod wpływem środków odurzających, a także nieprzestrzegające podstawowych zasad higieny. 
 3. Czytelnik nie stosujący się do Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.
 4. Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać kierownikowi Biblioteki Publicznej w Supraślu.