Skip to main content

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W  CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

Administrator Danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu (dalej: CKiR), 16 – 030, ul. Cieliczańska 1, tel.: 85 718 35 10, e – mail: ckirsuprasl@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie: 85 718 35 10

Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych CKiR zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 862 z późn. zm.), obejmujących w szczególności:

 • organizowanie konkursów, warsztatów, spotkań autorskich, innych wydarzeń kulturalnych oraz zapewnienie opieki świetlicowej – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO]);
 • umożliwienie korzystania z oferty programowej CKiR (np. udział w zajęciach edukacyjnych i artystycznych), pozyskiwanie środków na realizację zadań (np. umowy sponsoringu, partnerstwa, najmu), nabywanie towarów i usług niezbędnych do realizacji zadań – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • udostępnianie i ochronę zbiorów bibliotecznych – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych (art. 6 ust. 1 e RODO) i niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na Administratora, w tym także podatkowych i rachunkowych – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenie działalności promocyjnej – podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawą przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celach dokumentacyjnych i promocyjnych, CKiR może utrwalać i publikować (materiały promocyjne, czasopismo Supraśl Nasza Gmina, strona internetowa https://ckirsuprasl.com, media społecznościowe) wizerunek uczestników organizowanych wydarzeń (imprez, koncertów, warsztatów, spotkań, zajęć, etc.) w postaci fotograficznej i filmowej – podstawą przetwarzania jest zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

Po zrealizowaniu powyższych celów, dane osobowe mogą być przetwarzane dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 217).

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług informatycznych, edytorskich, druku, pocztowych, kurierskich, prawnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej. W odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o zgodę – dane osobowe będą przechowywane do momentu jej wycofania, jednak jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) oraz w przypadkach określonych przez RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych przez RODO,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu),
 • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania danych jest uzależniony od podstawy przetwarzania. Dobrowolne jest podanie danych przetwarzanych w oparciu o przesłankę zgody osoby, której dane dotyczą, a także w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy. W tym drugim przypadku podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o przesłankę niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku danych zbieranych na potrzeby udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania z tych zbiorów.

Inne informacje
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.