Skip to main content

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dot. Lokalnej Strategii Rozwoju – LGD Kraina Żubra

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie konsultacyjne jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW 2014-2020.
LGD Kraina Żubra
Ramowy Program II tury spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dot. Lokalnej Strategii Rozwoju
Program spotkania konsultacyjnego

1. Rozpoczęcie spotkania

2. Omówienie wyników pierwszej tury konsultacji wraz z komentarzem

3. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Kraina Żubra
• Diagnoza obszaru LGD
• Analiza obszaru LGD
• Cele Strategii
• Sposób realizacji celów Strategii
• Podział środków
• Proponowany budżet


4. Konsultacje nt. opracowanego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

5. Dyskusja na temat możliwości absorpcji funduszy w ramach LSR w nowej perspektywie finansowej

6. Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie konsultacyjne jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach PROW 2014-2020.