Skip to main content

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016-2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także
przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki
publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50
tys. mieszkańców. Operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” jest Instytut
Książki.


W ramach priorytetu Biblioteka Publiczna w Supraślu uzyskała środki w wysokości
2 000 000 zł na budowę nowej siedziby przy ul. Cieliczańskiej 1.